o firmie

Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka

Na podstawie Art. 261a ust. 1 pkt 1 – 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506), zakwalifikowany jako zakład o zwiększonym ryzyku Energobaltic Sp. z o.o., niniejszym podaje informacje:

I Oznaczenie prowadzącego zakład

Zarząd Energobaltic Sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS.
Dane firmy:
Energobaltic Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo
NIP: 583-23-24-448, KRS: 0000011924
Tel. +48 58 774 06 00, e-mail: info@energobaltic.com.pl
 

II Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Energobaltic Sp. z o.o., zlokalizowana we Władysławowie przy ul. Starowiejskiej 41, ze względu na ilość magazynowanych substancji niebezpiecznych została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506), Energobaltic Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia i przekazała program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
 

III Opis działalności zakładu

Głównym przedmiotem działalności Energobaltic jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w systemie skojarzonym w celu sprzedaży do odbiorców końcowych, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. Dodatkowymi produktami wytwarzanymi przez Spółkę jest gaz ziemny opałowy, stanowiący paliwo dla instalacji elektrociepłowni oraz węglowodory skroplone: propan-butan (LPG) i kondensat gazu ziemnego KGN.
 

IV Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Substancjami niebezpiecznymi, powodującymi zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe i mogącymi spowodować poważną awarię, są magazynowane na terenie zakładu węglowodory ciekłe:

  • LPG (propan-butan)
  • KGN - kondensat gazu ziemnego

Skroplony gaz petrochemiczny (ang. liquefied petroleum gas, LPG) jest przechowywany i transportowany jest w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. W obrocie jako propan lub mieszanina propanu i butanu o różnym składzie, najczęściej z niewielką zawartością innych alkanów. Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon.

Kondensat gazu ziemnego (KGN), zwany również płynnym gazem ziemnym, to mieszanina płynnych węglowodorów o niskiej gęstości, które są obecne jako składniki gazowe w surowym gazie ziemnym. Kondensat gazu ziemnego jest również nazywany kondensatem lub kondensatem gazu, a czasem benzyną naturalną, ponieważ zawiera węglowodory w zakresie wrzenia benzyny. Jeśli jest to stabilizowany kondensat C5+ (pentany i cięższe węglowodory), to można go przewozić/magazynować w podobnych warunkach jak np. benzynę. Jeśli skład kondensatu to węglowodory C3+ (czyli LPG + C5+), lub C4+, to zbiorniki muszą być ciśnieniowe, w rodzaju zbiorników na LPG.
 

V Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej
 

  1. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej:

Rodzaje zagrożeń Nazwa zakładu
Pożar Energobaltic Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41,
84-120 Władysławowo
Skażenie toksyczne
Wybuch